Ochrana archeologického kulturního dědictví v Praze – informace pro stavebníky a investory

Ochrana archeologického kulturního dědictví je řešena v Úmluvě o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidované; Sbírka mezinárodních smluv č. 99/2000) a v zákoně č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v § 21 – 24.

V případě jakýchkoli zemních prací mohou být na celém území dnešního hlavního města Prahy dotčeny zájmy ochrany archeologického kulturního dědictví, neboť se může stát, že se navrhovaná stavba nachází na území s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona.V případě území dnešního hl. m. Prahy se – až na drobné výjimky – o území s archeologickými nálezy jedná. Může tak nastat potřeba ochrany tohoto území, nebo potřeba provedení záchranného archeologického výzkumu. Nutnost ochrany nebo provedení záchranného archeologického výzkumu posoudí ve smyslu výše uvedeného zákona Magistrát hl. m. Prahy, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (dále jen MHMP OKP).

V případě dotčení zájmu ochrany archeologických památek a požadavku na provedení záchranného archeologického výzkumu je nutné tento výzkum zajistit předem v dostatečném předstihu před započetím veškerých zemních prací. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník/investor; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum (viz § 22 odst. 2 zákona).

Archeologické výzkumy provádí v České republice Archeologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i.,Letenská 4, Praha 1, tel. 257014300,  a jiné oprávněné organizace (§ 21 zákona).

Volba archeologického pracoviště provádějícího archeologický výzkum závisí pouze na výběru a dohodě stavebníka/investora s konkrétním pracovištěm.

Podmínky pro provedení výzkumu a harmonogram prací je ovšem nutno dojednat s prováděcí oprávněnou organizací (tj. vybraným archeologickým pracovištěm) v dostatečném předstihu.

Neoznámení zahájení zemních prací a neumožnění provedení záchranného archeologického výzkumu je protizákonné. Za nedodržení zákonné oznamovací povinnosti hrozí uložení sankce a za zničení území s archeologickými nálezy nese stavebník/investor odpovědnost!

Nedojde-li k dohodě mezi stavebníkem/investorem a prováděcí organizací, rozhodne krajský úřad (v tomto případě MHMP OKP) o povinnostech vlastníka (správce, uživatele) nemovitosti, resp. stavebníka/investora strpět provedení záchranného archeologického výzkumu a o podmínkách, za nichž bude tento výzkum proveden.

Po ukončení archeologického výzkumu vyhotoví archeologické pracoviště stavebníkovi/investorovi písemné potvrzení o provedení archeologického výzkumu, které bude předloženo při kolaudačním řízení.

Detailní doporučený postup při oznamování zemních prací a popis praxe záchranných archeologických výzkumů – informace pro stavebníky/investory včetně jejich povinností, legislativa, kontakty na oprávněné organizace apod. naleznete na:

http://archeopraha.cz.susan.superhosting.cz/index.php?nid=14 (stránky archeologického odboru Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hl. m. Praze; sekce „Péče o archeologické kulturní dědictví“)

V případě nejasností můžete kontaktovat:

Archeologové MHMP OKP:

Ivan Rada, prom. hist. – 236 00 2087, místnost č. 260, ivan.rada@cityofprague.cz  

PhDr. Tomáš Alušík, PhD. – 236 00 2991, místnost č. 260, tomas.alusik@cityofprague.cz

Pražská archeologická komise – koordinační a poradní orgán ředitele Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hl. m. Praze: tajemník PhDr. Zdeněk Lochmann (Na Perštýně 12, Praha 1, tel.: 234 653 307) http://archeopraha.cz.susan.superhosting.cz/index.php?nid=31

Seznam organizací oprávněných provádět v Praze archeologické výzkumy:

INSTITUCEADRESATELEFONFAX/WEB/EMAIL
Archeologický ústav Akademie věd ČR v Praze, v.v.i.Letenská 4, Praha 1257 014 300 257 014 310257 532 288 www.arup.cas.cz  
Archaia o.s.Truhlářská 20, Praha 1224 317 913 224 817 034www.archaia.cz praha@archaia.cz
Archaia Praha o.p.s.Truhlářská 20, Praha 1224 317 913 224 314 978224 311 425 www.archaiapraha.cz  praha@archaia.cz
Archeos o.s.Místecká 448, Praha 9602 115 149 724 999 541www.archeos.cz archeos@tiscali.cz archeos-praha@volny.cz
Archeo Pro o.p.s.Zlatnická 11, Praha 1224 829 055 602 361 224www.archeo4u.cz info@archeo4u.cz michal.bures@archeo4u.cz
Labrys o.p.s.Nad Višňovkou 33, Praha 6774 701 825 774 701 820235 311 337 www.labrys.cz office@labrys.cz
Muzeum hlavního města PrahyKožná 1, Praha 1 Pod Viaduktem 531, Praha 5224 223 696 251 627 768 607 971 271224 214 306 251 627 769 www.muzeumprahy.cz
Národní muzeumVáclavské náměstí 68, Praha 1224 497 326www.nm.cz nm@nm.cz
Národní památkový ústav, ústřední pracovištěValdštejnské náměstí 3, Praha 1257 010 111257 531 678 www.npu.cz http://www.npu.cz/npu/uop/302/
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl. m. PrazeNa Perštýně 12, Praha 1234 653 307 234 653 132234 653 307 www.archeopraha.cz www.npu.cz/npu/uop/311/  lochmann@praha.npu.cz
Ústav archeologické památkové péče středních ČechNad Olšinami 3,  Praha 10274 814 463274 817 993 www.uappsc.cz praha@uappsc.cz
ZIP o.p.s.Tomanova 3-5, Plzeň377 422 338377 673 719 www.zip-ops.cz rsiroky@zip-ops.cz